loader image

První pomoc

Předmětem činnosti je školení první pomoci a její cílení podle základního posouzení rizik BOZP v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, tak, aby byla naplněna část pátá, Hlava I, Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, par. 102, článek 6), kde uvedeno „zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci“ a dále „zajistí …jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.“

Nabízíme zajištění a vzájemnou spolupráci v oblasti poskytování služeb a to:

  1. Zajištění výuky a školení první předlékařské laické pomoci (dále jen PP) pro na území ČR.
  2. Školení BOZP/PO a to jak vstupní, tak i periodické, které navrhujeme jako součást školení první pomoci.
  3. Školení preventivních požárních hlídek a první pomoci jako integrální části školení.

Školení BOZP a PO zároveň identifikuje rizika a může tak utvořit synergický celek s postupy první pomoci, součástí je I školení o postupech spojených s pracovními úrazy.

Samozřejmostí je zjištění zpětné vazby, nikoli však pouhým testem. Ten bývá především nástrojem pro zopakování a upevnění přednesené látky. Nejúčinnější je nácvik na modelech nebo zvládání aranžované situace, např. za pomoci figuranta připraveného pro ověření znalostí s kratším odstupem přímo na vybraném pracovišti. Výstupy zároveň slouží i jako hodnocení lektora/školitele.

Realizaci školení zajistíme týmem odborníků – lektorů z řad profesionálních zdravotníků se zkušeností se školením první pomoci, garantujeme školení v souladu se zásadami andragogických postupů a školení BOZP osobou proškolenou v prevenci rizik podle Zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro oblast PO garantujeme odborně způsobilou osobu podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Realizujeme školení v předem dohodnutých lokalitách podle dispozic klienta (Praha a ČR) a termínech pro sjednaný počet účastníků, a to na základě písemných objednávek.

Orientačně základní modely školení

  • BASIC základní školení první pomoci obecné + opakované nebo pro školené skupiny
  • ADVANCED cílené školení první pomoci pro jednotnou skupinu dle identifikovaných rizik
  • ADVANCED cílené školení první pomoci – rozšířené a specifikované vč. simulací a nácviku
  • Zážitkové a teambuildingové školení první pomoci (simulace, nácvik)
  • Školení BOZP a PO
  • Kombinované školení BOZP a PO a ADVANCED školení první pomoci

Harmonogram školení závisí na zvoleném rozsahu školení, školicí hodiny trvají standardně 50 min s přestávkou, podle zvolených bloků je možno přednáškové bloky dělit po 1,5 hodinových celcích. Optimální počet účastníků kurzů (mimo typ Basic PP) je 10 osob, max. 15, pro zajištění plného aktivního zapojení všech účastníků.

Školení může být podle požadavku Klienta zakončeno písemným testem a praktickou zkouškou znalostí zásad PP.

Profesionálové, na které se můžete spolehnout.

Rescuecare Copyright © 2024 - GDPR

Web vytvořil Michal Hančil